Онцгой байдлын газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн баталсан удирдамжийн дагуу тус газрын Эрэн хайх, аврах салбарын төрөл мэргэжлийн 15 ... Дэлгэрэнгүй