МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГЫН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2021 ОНД БАТАЛСАН “ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, СТАНДАРТ НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ УДИРДАМЖ”-ИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЭМНЭЛЭГ, ЭМИЙН САНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭН ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ОБЪЕКТОД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.