Тайлан, 4W программ хангамжийн танилцуулга, гарын авлага