Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өнөөдөр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудад гамшгаас хамгаалах менежмент, гамшгийн үеийн орон нутгийн удирдлагын харилцан ажиллагаа, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргазүй, байрзүйн зургийн Олон Улсын шилжилт хөдөлгөөний дүрэм журам, гамшиг, Онцгой байдлын үед мал сүрэгт чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах Олон улсын стандарт, заавар зэрэг чиглэл зэрэг сэдвүүдээр сургалт явууллаа. Сургалтад аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн бүх шатны Засаг дарга, албад, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга нар оролцлоо.