Улсын тэргүүний мэргэд Лабортори сургуулийн 4б ангийн сурагчдад гамшгийн тухай ойлголт, байгалийн аюулт үзэгдэл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа хангах, өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах арга ухаанд сургаж дадлагажуулах “АМЬДРАХ ЧАДВАР” сургалтыг Гамшгаас хамгаалах бэлэн бай багц хичээлээр уур амьсгалын өөрчилөлт, гал түймэр гэсэн сэдвээр 2 цагийн сургалтанд 40 сурагч хамрагдалаа.