Тус аймгийн Тэс, Наранбулаг сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүн, Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад 11 цагийн сургалт, дадлагыг зохион байгуулж явуулсан.