Хичээлийн танилцуулга

Хүнийг гэмтээх, өвчлүүлэх байдлыг бий болгох эсвэл байгаль орчинд болон өмчид хор учруулах нөхцөл байдлыг хэлнэ.

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл