Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд  зарлан мэдээлэх дохиогоор ажилах талаар иргэдэд мэдээ, мэдлэг олгох зорилгоор Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Батлан хамгаалахын их сургуультай хамтран үзүүлэх сургалтыг 1500 сурагч ,  980 сонсогч, 296 ахлагч,  182 офицер, 82  багш , ажилтан албан   нийт 3500  хүмүүсийг хамруулсан.

             Тус сургалтын хүрээнд  БЗД-ийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал унтраах, аврах 63 дугаар ангийн албан хаагчид  Тархалтын сургалтыг хийж аврах ажиллагаа явууллаа.