2018 оны 09 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд аймгийн Онцгой комисс, сумдын Засаг дарга, Тамгын дарга, Багийн дарга нарын сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж байна. Сургалтанд 58 албан тушаалтан хамрагдлаа.