Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Суурин Төлөөлөгчийн газрын хүсэлтээр 2017 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр НҮБ-ын ажилтан, ажиллагсдад болзошгүй “Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах” мэдлэг олгох  сургалт. 2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороонд байрлах Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын төв байранд “Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах” сэдвүүдээр 2 цагийн танхимын сургалт.Дадлага сургуулийн үеээр гамшгийн үед ажлын байрны нөхцөлд “Нүүлэн шилжүүлэлт” хэрхэн хийх талаар дадлага сургуулийг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.