Орхон аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/676 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэн аймгийн хэмжээнд явган хүний болон авто машины хөдөлгөөнийг бүрэн хориглосон. Тусгайлсан чиг үүрэг бүхий нийт 215 албан хаагч нар 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Явган эргүүл"-ийг 24 багийн хэмжээнд хуваарилагдан үүрэг гүйцэтгэж Мөн аймгийн хэмжээнд хяналтын 7 пост дээр ажиллаж байна