Сургалтын статистик мэдээлэл

Сургалтанд хамрагдагсдын тоо (Аймгаар)

Сургалтанд хамрагсдын тоо (Дүүргээр)

Сургалтын тоо (Аймгаар)

Сургалтын тоо (Дүүргээр)