Мэдээ мэдээлэл

24
10 сар
2018
Буянт сумын дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Буянт сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 54 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

23
10 сар
2018
Алтай сумын "Эрдэм оюу" ТББ-ын сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтай сумын "Эрдэм оюу" ТББ-ын сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 17 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

23
10 сар
2018
Алтай сумын дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтай сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 102 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

22
10 сар
2018
Алтай сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтай сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 66 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

07
08 сар
2018
Барилга хот байгуулалтын албаны удирдлагуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Барилга хот байгуулалтын газрын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 14 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

04
08 сар
2018
Зам засварын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Зам засварын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 16 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

06
07 сар
2018
Цэвэр бохир усны мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Цэвэр бохир усны мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 23 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

27
06 сар
2018
Түлшээр хангах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Түлшээр хангах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 18 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

21
06 сар
2018
Мэдээлэл харилцаа холбооны мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Мэдээлэл харилцаа холбооны мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 21 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

13
06 сар
2018
Түлшээр хангах албаны удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Түлшээр хангах албаны удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 12 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй