Архангай аймгийн Өндөр-Улаан суманд 2015 îíû 10 дугаар ñàðûí 12-15-нд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургуулийг Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр тохиож буйтай уялдуулан "Аюулгүй амьдрах мэдлэг"  уриан дор зохион байгууллаа.

          Тус сургуулиар сумын Онцгой комисс, øòàá, ìýðãýæëèéí àíãè, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ á¿ðýëäýõ¿¿íд  сургалт дадлага явуулж, Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 303 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр", шинэчлэгдэн батлагдсан Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг сурталчилан, сумын төвийн Баянгол багийн ард иргэдэд “Өрхийн бэлэн байдал” сургалтыг зохион байгуулж,  ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын дохиогоор ажиллуулж  заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

         Тус сургуульд  сумын Îíöãîé комисс, øòàáын 41, ìýðãýæëèéí àíãèйн 71, сумын төвийн Баянгол багийн 102 иргэн, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн 21 бүлгийн 322 сурагч нийт 536 хүн õàìðàãäлаа.