Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу болзошгүй аюул ослын үед гарсан гал түймрийг унтраах, нэрвэгдэгчдийг эрэн хайх, аврах арга тактик, дадлага олгох, албан хаагчдын бие бялдар, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг дээшлүүлэх, гал унтраах хүч хэрэгслийг үнэлэх, õàðèëöàí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ,байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг гал түймрийн аюулаас óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ арга ажиллагаанд сургах, ýðñäýë, ýìçýã áàéäëûã áóóðóóëàõ зорилгоор Мандал сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Ìөнгөн хараа” дуу бүжгийн чуулгын тайзны хэсэгт гал түймэр гарч тархан дэлгэрсэн, өрөө тасалгааãààð óòàà òàðõàæ, аврах зам гарц хаагдсан, үзэгчдийн амь насанд аюул учирсан, нөхцөл байдал хүндэрсэн цагийн байдлаар гал түймэр унтраах тактикийн сургуулийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж явууллаа.

Сургуулийн ажиллагаанд сумын Засаг дарга, Онцгой комиссын гишүүд, Онцгой байдлын штаб, “Мөнгөн хараа” ДБЧ-ын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн, байгууллагын удирдлага, Зүүнхараа Политехникийн коллежийн оюутнууд, Цагдаагийн хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 19 дүгээр анги, ТЗ-ын гал унтраах анги нийт 417 хүн, 10 машин техник хамрагдаж амжилттай зохион байгуулагдлаа.