Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 222 удаагийн гал, 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 136 удаагийн гал түймэр гарч урд оныхоос  86 удаагийн дуудлага буюу гал түймэр түймрээр буюу  61.2  %-р буурсан байна.

2016 онд объектын гал түймэр 219 удаа

                Худал дуудлага 3 удаа

                Айл өрхийн дуудлага 210 удаа

                Аж ахуй нэгж байгууллагын 9  дуудлага нийт   222 удаа

2017 онд объектын гал түймэр 128

               Худал дуудлага            3

               Айл өрхийн дуудлага  125 

               Аврах                              2

               Аж ахуй нэгж байгууллагын 6   дуудлага нийт 136  удаа гарсан байна