Хэрлэн сумын Гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 63 иргэнд “Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох, гал унтраах болон аврах багаж хэрэгслээр ажиллах” дадлага олгох сургалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр газрын сургалтын танхим сэтгэл зүйн зурваст 6 цагийн багтаамжтай зохион байгууллаа.