Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 28-нд баталсан Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг, бүлгийн гишүүдэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн үед авах арга хэмжээний талаар мэдлэг олгон чадавхижуулах Бэлэн бай багц хичээлээр сургалт зохион байгуулах удирдамж, дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 04-нд баталсан Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг, бүлгийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах удирдамжийн ажлын хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-10-ны өдрүүдэд Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн гишүүдэд хичээл сургалт, дадлагыг зохион байгууллаа.