Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэл, алба хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Эрхэм дэнс"; болон “Цэц ундарга" төрийн ус байгууллагын өмгөөлөгч Ж.Ундармаа, өмгөөлөгч Ууганбаяр, Баянгол дүүргийн татварын улсын байцаагч Үүрцайх нарыг урьж нийт бие бүрэлдэхүүнд “Гэрээний эрх зүй", “Төрийн албаны тухай хууль", “Зөрчлийн тухай хууль” 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс хэрэгжиж буй “Татварын тухай хууль"-ийн ойлголт, татвар төлөгчийн эрх, үүрэг, хуулийн зохицуулалт, “Иргэний эрх зүй"-н тухай ойлголт харилцаанд оролцогчдын эрх үүрэг, зохицуулалт зэрэг сэдвээр нийт бие бүрэлдэхүүнд 4 цагийн сургалтыг зохион байгуулж алба хаагчдын асуултад хариулт өгч, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.