Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны ажилтан, алба хаагч нарт гамшгийн тухай ойлголт өгөх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах зорилгоор 10 дугаар сарын 29-ний өдөр "Бэлэн бай" багцаар 4 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулж явууллаа.