Ховд Их сургуулийн салбар сургуулийн оюутануудад танхимын сургалт явуулав. Сургалтанд 80 хүн хамрагдав..