Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав. Сургалтанд 28 хүн хамрагдав.