Албаны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Онцгой байдлын газрын алба хаагчид аврах ажиллагааны багаж хэрэгслийг ашиглан аврах ажиллагаа зохион байгуулах, автомашинд задаргаа хийх, автомашинд гарсан галыг унтраах нийт 4 цагийн дадлага сургууль хийлээ.