Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 11 дүгээр хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг "Мал эмнэлгийн хүрээлэн"-ын удирдах бүрэлдэхүүн, ажилчидад өнөөдөр танхимын сургалт зохион байгуулж шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллалаа.

Болзошгүй гамшиг, гал түймэр гарсан тохиолдолд "Гамшгаас хамгаалах төлөвлөө"-ны дагуу хэрхэн ажиллах, мэргэжлийн анги бүлгэмийн зохион байгуулалтын талаар мэдээлэл олгоход тус байгууллагаас 31 ажилтан хамрагдлаа.