Арвайхээр сумын Өлзийтийн 4 дүгээр багийн иргэдийн нийтийн хурал 2019 оны  5 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгууллагдсан. Уг  Хуралдаанд 125 иргэн хамрагдаж гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг осол, ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар  Онцгой байдлын газраас 1 цагийн сургалт охион байгуулсан. Мөн сургалтанд хамрагдсан иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх гарын авлага боршур тараасан.