Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “Хүүхдийн аюулгүй байдал, бидний үүрэг хариуцлага” гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлсэн уриан хүрээнд Онцгой байдлын газраас худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн 1 дүгээр курсын 15 оюутан, багшийн хамт албаны үйл ажиллагаатай танилцаж, дадлага сургалт хийн танхимын хичээлд хамрагдлаа.