Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Буянт сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 54 сурагч хамрагдав.