Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтай сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 66 хүн хамрагдав.