Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олонд "Бэлэн бай" багцаар "Сайн дурын бүлгэм"-ийн сургагч багш Б.Батцэцэг сургалт зохион байгууллаа.