Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/167, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/193 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулан хэлтсийн даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/15 дугаар тушаалаар нийт бие бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09:00 цагаас 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан нийт бие бүрэлдэхүүнд хэлтсийн удирдлагаас үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.