Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтсээс зохион явуулж буй “Оюунлаг Баянголчууд” туршлага түгээн дэлгэрүүлэх үзүүлэх ажлын удирдамжийн хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 38-р сургууль дээр “Өсвөрийн аврагч” бүлгэмийн хичээл сургалтыг сурталчилан ажиллалаа.

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтсээс зохион явуулж буй “Оюунлаг Баянголчууд” туршлага түгээн дэлгэрүүлэх үзүүлэх ажлын удирдамжийн хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 38-р сургууль дээр “Өсвөрийн аврагч” бүлгэмийн хичээл сургалтыг сурталчилан ажиллалаа.