2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр дүүргийн Багануур ХК-ний Нэгдсэн засварын хэлтсийн 48 албан хаагчдад гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх танхимын болон дадлага сургуулийг зохион байгууллаа.