2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтыг  "Мон Цахим" компаний 49 ажилчдад галын аюулгүй байдлын сэдвээр дадлага болон танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.