Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын нийт офицеруудад "Гамшгийн мэдээллийн сангийн журам", "Ухаалаг утсанд байршил тодорхойлох программ хэрхэн суулгаж, ашиглах", Малын гоц халдварт өвчний цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, өвчний талаарх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 10 албан хаагчид хамрагдсан.