Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан Техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер, нярав багны засварчдын хорт хий утаанаас хамгаалах амьсгалын аппарат болон бортого цэнэглэх төхөөрөмжийн талаарх онолын мэдлэгийг дээшлүүлж багтай ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хөтлөх баримт бичиг боловсруулах чадавхийг сайжруулах цахим сургалт 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулагдаж 6 албан хаагч хамрагдлаа.