Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, Монгол Улсын Шадар сайдтай, Онцгой байдлын газрын дарга, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээ),  Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын дадлага сургуулийг Тонхил, Жаргалан сумдад 09 дүгээр сарын 08-аас 13-ны хооронд 4 үе шаттайгаар 384 хүн хүчийг хамруулан зохион байгууллаа.