Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Баянзүрх Улаанзагалмайн хороо, Дэлхийн Зөн Амгалан, Дарь эх  салбар, Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс хамтран “Өрхийн бэлэн байдал” сэвдээр  8,10,23,28,12,9,21,22,2,11,9  дугаар хороодын  Нийгмийн ажилтан , хэсгийн ахлагч , идэвхтэн  иргэн, Өрхийн эмнэлгийн эмч, Шавь цогцолбор, Амгалан цогцолбор , 87, 55, 44 дүгээр  сургуулийн нийгмийн ажилтан, бие тамир эрүүл мэндийн багш нарт “ Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж. Баянзүрх дүүргийн “Өрхийн бэлэн байдал”-ын  сургагч багшаар бэлтгэгдэж нийт 127  хүнд сертфикат олгож цаашид иргэдэд  сургалтыг сургагч багш нар явуулж тайлан мэдээг сар бүрийн 15-нд Онцгой байдлын хэлтэст хүргүүлж байхаар  үүрэгжүүлэн ажиллаж байна.