Хичээлийн танилцуулга

Шувууны томуу нь вирусээр үүсгэгддэг өвчин юм. Энэ өвчний вирус нь дотроо олон хэвшилтэй. Тэдгээрийн дотор Н5N1 дэд хэвшил нь өндөр хоруу

чанартайгаараа эдүгээ нэлээд их анхаарал татаж байгаа бөгөөд их төлөв зэрлэг болон гэрийн шувуудыг өвчлүүдэг хэдий ч хүн болон гахайд дамжин

халдварлах нь бий. Хүнд халдварлавал, эдгэрэлт нь 50 орчим хувьтай байдаг аюултай өвчин юм.

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл