Хичээлийн танилцуулга

Ган, цөлжилтийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл