Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.8.2-т заасны дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэмжээнд шингэрүүлсэн шатдаг хий хэрэглэгч байгууллагууд болон хувь хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдсэн, ШШХ хэрэглэгч байгууллагуудын ажилтан нар ойрхон солигддогтой холбогдуулан Хийн аж ахуйн норм, дүрэм, ГАБ-ыг хэрхэн сахин биелүүлэх талаар 4 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл