Хичээлийн танилцуулга

Газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх хичээл 

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл